POLITICA DE PRIVACITAT

 

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li explicarem, a continuació, com recollim, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem la seva informació. La present Política de privacitat és aplicable a la informació de caràcter personal recollida a través del nostre lloc web. És important que consulti amb freqüència la Política de privacitat per si s’ha actualitzat.

Tots els usuaris que accedeixen a la nostra pàgina web podran conèixer tot el seu contingut sense la necessitat de facilitar cap informació de caràcter personal. Les seves dades personals només seran recaptats quan vostè empleni voluntàriament nostre(s) formulari(s). En aquest cas, l’usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de la informació facilitada, comprometent-se a mantenir actualitzats les dades de caràcter personal de manera que els mateixos responguin, en tot moment, a la seva situació real. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes poguessin causar. Mitjançant aquesta via de comunicació vostè accepta de manera expressa rebre comunicacions periòdiques únicament de l’entitat, que guardarà les dades personals que rebi dels usuaris a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per a evitar qualsevol alteració, pèrdua, malament ús, o accés no autoritzat a aquestes dades.

Així mateix, li comuniquem que totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent. Aquesta informació serà tractada amb estricta confidencialitat i amb l’única finalitat de realitzar la gestió de sol·licituds d’informació o pressupostos. Vostè queda informat i presta el seu ple consentiment exprés per a utilitzar les seves dades per a les activitats relacionades a l’objecte social de l’entitat.

Com utilitzem les teves dades

Podem utilitzar les seves dades personals de la següent manera: la informació que vostè ens proporcionis ens podrà ajudar en la presa de decisions, a respondre sol·licituds, millorar els serveis, detectar noves necessitats, generar promocions, entendre les seves expectatives i proporcionar-li un millor servei. També podrem utilitzar les seves dades per a les següents gestions.

Raó específica: Si proporciona les seves dades personals per a una fi en concret, els utilitzarem per al relacionat amb la fi per al qual es van proporcionar. Per exemple, si vostè es posa en contacte amb nosaltres per correu electrònic, utilitzarem les dades personals que ens faciliti per a respondre a la seva pregunta o solucionar el problema, i respondrem a l’adreça de correu electrònic des de la qual es va enviar el missatge.

Finalitats internes: Podem usar les seves dades personals per a finalitats internes com, per exemple, per a basar-nos en ells amb la finalitat de millorar el contingut i la funcionalitat dels serveis, comprendre millor la necessitat dels nostres clients, millorar els serveis, protegir, identificar o abordar activitats fraudulentes, reforçar els nostres termes de servei, gestionar el seu compte i proporcionar-li servei d’atenció al client i, de manera general, gestionar els serveis i la nostra activitat comercial, entre altres.

Comunicacions comercials: Sempre que comptem amb el seu consentiment exprés (que s’obtindrà mitjançant una casella exclusiva present en els nostres formularis), podrem usar les seves dades personals per a posar-nos en contacte amb vostè en el futur per a la realització d’accions comercials que puguin ser del seu interès, sempre relacionades amb els productes i/o serveis que ofereix l’empresa. En qualsevol cas, vostè sempre tindrà disponible l’opció «deixar de rebre» aquests missatges electrònics en la part inferior d’aquests missatges o notificar-lo a nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@graph.cat

Com emmagatzemem les seves dades

Podem emmagatzemar les seves dades o transferir-los a un tercer que els emmagatzemarà de conformitat amb aquesta Política de privacitat. Adoptem les mesures que considerem raonables per a protegir les dades personals contra pèrdua, malament ús, ús no autoritzat, accés no autoritzat, divulgació involuntària, modificació i destrucció. No obstant això, no existeixen xarxes, servidors, bases de dades ni transmissions per Internet o correu electrònic completament segures o exemptes d’errors. En el cas que es produeixi una violació de la seguretat de les dades que es troben sota la nostra custòdia, prendrem totes les mesures necessàries per a mitigar les seves conseqüències i notificarem aquest fet a l’Autoritat de Control, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.

 

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social de l’EMPRESA o a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquest Avís Legal, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar-nos si estem tractant les seves dades;

Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió (quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera).

Dret a sol·licitar la limitació o cancel·lació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions;

Dret a oposar-se al tractament: Nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant;

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seves dades a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.

Aquests drets són personalíssims i seran exercits per l’interessat, sense altres limitacions que les que prevegi la legislació aplicable. Podrà, no obstant això, actuar el representant legal de l’usuari interessat quan aquest es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibiliti l’exercici personal d’aquests. L’exercici dels seus drets es farà efectiu pel Responsable del Fitxer dins de deu dies següents al de la recepció de la sol·licitud. En el cas que el Responsable del Fitxer consideri que no procedeix accedir al sol·licitat, li ho comunicarà motivadament i dins del termini assenyalat en aquest apartat. En els casos en què, sent procedent la cancel·lació de les dades, no sigui possible la seva extinció física, tant per raons tècniques com per causa del suport informàtic utilitzat, nosaltres procedirem el bloqueig dels mateixos amb la finalitat d’impedir la seva utilització, fins que la seva completa eliminació dels sistemes d’informació. Reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vostè considera que hi ha un problema amb la forma en la qual estem manejant les seves dades, podrà dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya. (www.agpd.es)

CESSIÓ DE DADES

La nostra activitat comercial no es fonamenta en la venda de les teves Dades personals. Considerem que aquesta informació és una part vital de la nostra relació amb tu. Per tant, no vendrem les teves dades personals a tercers, incloses terceres parts publicitàries. Tampoc revelarem a terceres dades que caràcter personal referent als usuaris sense el seu consentiment, excepte obligació legal (per exemple) en cas d’una citació judicial o una sol·licitud d’un organisme governamental, o si creiem de bona fe que aquesta acció és necessària per a a) per a complir amb una obligació jurídica; b) per a protegir o defensar els nostres drets, interessos o propietats, o els d’un tercer; c) per a prevenir o investigar il·lícits potencials en relació amb els Serveis; d) per a actuar en circumstàncies d’urgència per a protegir la teva seguretat personal; o e) per a resguardar contra responsabilitats jurídiques. En alguns casos, nosaltres comptem amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i pel nostre compte com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, i a títol enunciatiu i no limitatiu, els citats proveïdors exerceixen els seus serveis en els següents sectors: assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria, empreses de gestió i manteniment d’infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades. Tots aquests proveïdors han signat un contracte de confidencialitat amb nosaltres i ens han demostrat el seu compliment respecte a aquesta normativa.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Nosaltres no realitzem cap transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals seran bloquejats quan hagin deixat de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats, quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini nosaltres procedirem a la supressió de les seves dades de manera segura, tret que vostè manifesta expressament el seu desig de continuar rebent informació comercial sobre els nostres productes i/o serveis. Així mateix, vostè també podrà sol·licitar la cancel·lació d’aquest tractament en qualsevol moment i de manera immediata. Encara que eliminem les seves dades personals, aquests podran continuar existint en suports d’arxiu o còpia de seguretat durant un temps addicional per motius legals, fiscals o reguladors o per finalitats comercials legítimes i legals.